Kiaukai, kaimas ir jo gyventojai

Kiaukų schema1

koplytėlė Kiaukuose3

Senosiose Kiaukų kaimo kapinėse XVIII a kaimą nusiaubusio juodojo maro aukos. Sovietmečiu koplyčia buvo išniekinta, nukentėjusi nuo vagių.

 Apie 1710-osius metus Europoje, tuo pačiu ir Lietuvoje siautėjo maras, nusinešęs labai daug žmonių gyvybių. Ypač  nukentėjo Žemaitija, kur išmirė beveik 2 trečdaliai žmonių. Pagal čia gyvenusių senolių pasakojimus, maras apėmė ir Kiaukų kaimą. Kadangi maro epidemijos pakirstų žmonių nebuvo kam laidoti, duobes savęs pasilaidojimui išsikasdavo patys , kol dar galėdavo tą padaryti. Kiaukuose ilgą laiką gyvenęs Juozas Noreika, dabar gyvenantis Natkiškėse, besidomintis savo gimtojo Kiaukų kaimo istorija, daug apie tai girdėjo iš savo tėvo ir senelio pasakojimų, o kasant rūsius, sodyboje atkastus sėdinčio žmogaus griaučius patys savo akimis matę.

Juozas dar papasakojo, kad visi maro pakirstieji, kaip ir atkastasis nelaimėlis  sodyboje, buvo sulaidoti čia pat, ant Noralio upelio šlaito, kur išlikę keletas akmeninių kryžių su įrašais ir 1934-aisiais metais, Kiaukų kaimo gyventojų iniciatyva, šių tragiškų laikų atminimui pastatyta ir pašventinta koplyčia.

Po maro epidemijos į atsilaisvinusias teritorijas Žemaitijoje gyventi atsikėlė iš kitų Lietuvos Didžiosios Kunikaikštystės kraštų, dabartinės Baltarusijos-Lydos gubernijos ir Prūsijos.

Atminimo lenta Kiaukų kaimui ant akmens Koplytėlė Kiaukuose1

Gyventojų ir čia gyvenusių kraštiečių Jurgučių pastangomis kapinaičių teritorija aptverta, padaryti laiptai, iš Noralio upelio slėnio pusės, pastatytas atminimo ženklas Kiaukų kaimui atminti su trumpa kaimo istorija, kuri siekia 1562-uosius metus. 


Senosios Kiaukų kaimo sodybos

Gudauskų sodyba Kiaukų km.21 2018m

Senuoju Kiaukų keliuku 

Gudauskų sodyba Kiaukų km.1 2018m

pro Gudauskus link Trijonių :)

Dariaus Trijonio tėvonija33 Kiaukų km 2018

Antano Trijonio sodyba Kiaukų k. 2018m. Sodybą prižiūri  ir protėvių atminimą saugo čia gyvenanti anūkė Vida Sakalauskienė.

Kiaukų Senolės šeima V. Sakalauskienės Trijonytės nuotrauka1 восстановлено

Protėviai. Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų rinkinio.

Visa giminė prie senosios sodybos.jpg

Kaimynystė Kiaukuose.jpg

Vestuvės Kiaukuose.jpg

Gaspadinės.jpg

Kiaukų jaunystė.jpg

Tarp savų galima ir su muzika1.jpg

Kiaukų pradinė mokykla1, 1950m. Mokytoja Starinskytė. Iš J. Trijonytės Musvytienės albumo.jpg

Kiaukų pradinė mokykla, 1950m. Mokytoja Starinskytė. Iš J. Trijonytės Musvydienės albumo.

Kiaukų_pradinė_1950m._iš_D._Mikalauskienss.jpg

Kiaukų pradinė, mokytoja Starinskytė, 1950 m.

Kiaukų_pradinė1.jpg

Kiaukų pradinė, iš Meškauskaitės Jankauskienės albumo

Atminčiai,antrą klasę baigus, visų mokinių nuotrauka1 Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1952m.jpg

Kiaukų pradinė mokykla, antrą klasę baigus, visų mokinių nuotrauka. Angelės Trijonytės, 1952m

Atminčiai, antrą klasę baigus, visų mokinių nuotrauka. Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1952metai.jpg

Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1954metai

Kiaukų vaikai komunija-mokykla11.jpg

Vidos Sakalauskaitės pirmoji komunija Tūbinėse, 1984m.jpg

Tūbinių septynmetė mokykla, 1956m.jpg

Tūbinių mokyklos šeštokai su mokytoju Šipeliu prie mokyklos parkelio, 1956 m. Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų albumo

Tūbinių pročkelė Benėtaitė1.jpg

Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų albumo

 Trispalvės šventinimas Tūbinių bažnycioje2, 1988m.jpg

Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų albumo

Laidotuvės Kiaukuose2.jpg

Iš Antano Trijonio sodybos amžinajam poilsiui palydimi artimieji, bet augo ir pamaina pateikusi staigmenų. Antano Trijonio sūnus Darius pasirinko kunigo gyvenimo kelią. Šis kelias bažnytinės hierarchijos laiptais atvedė net iki vyskupo titulo.


Vyskupo Dariaus Trijonio gyvenimo kelio pradžia ir Kiaukų kaime

Dariaus  vaikystė Kiaukų km su savo pusbroliais11.jpg

Trys pusbroliai, senelių sodyboje Kiaukuose, apie 1977m. Darius sėdi pirmas iš dešinės. Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų albumo.

Darius Trijonis, gimė 1973 m. Žemaitijos sostinėje Telšiuose. Čia sukūręs šeimą, apsigyveno jo tėvas, buvęs Kiaukų k. gyventojas Antanas Trijonis. Telšiuose Darius lankė vidurinę, naujai įkurtoje katalikiškoje mokykloje baigė 12-tą klasę. Visą šį laikotarpį Antanas, kartu su vaikais lankė tėviškę, graži aplinka šalia Akmenos vasarą traukė  vaikus. Čia prabėgo ne viena ir būsimo kunigo Dariaus vaikystės vasara.

Dariaus Trijonio pirmoji Komunija112,  kun. Jonas Kauneckas.jpg  

Dariaus Trijonio pirmoji Komunija, Telšiuose. Komuniją teikė kunigas Jonas Kauneckas, 1982m. Vėliau tapęs vyskupu.  Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų albumo.

1991 m. Darius įstojo į Telšių Kunigų Seminariją, kurią baigė 1996 m. Tų pačių m. gegužės 25 d. Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino Darių Trijonį diakonu, 1997 m. gegužės 18 d. Darius Trijonis pašventintas kunigu

Dariaus mokslai kunigų seminarijoje, pirmas kursas111.jpg

Telšių kunigų seminarijos klierikai, po pirmojo kurso. Darius Trijonisstovi su mokslo draugu, kairėje. 1992m. Iš Vidos Sakalauskienės nuotraukų albumo.

Vyskupo Antano Vaičiaus siuntimu, 1997m D. Trijonis išvyko studijuoti teologijos į Romą. 1999 m., baigęs studijas Romos Popiežiškojo Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, Darius Trijonis tapo Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. 2002 m. išvyko tęsti teologijos studijų į Romą. Popiežiškojoje Šv. Alfonso moralinės teologijos akademijoje pradėjo doktorantūros studijas. 2006 m. apgynė daktaro disertaciją moralės teologijos srityje. 2006 metų pradžioje grįžęs į Lietuvą kunigas ėjo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektoriaus pareigas ir dėstė. 2012–2015 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju. 

Tapęs kunigu, pakilęs bažnytinės hierarchijos laiptais, Darius daug keliavo organizuodamas piligrimines keliones, tačiau nepamiršo giminės šaknų ir Tūbinių  parapijos, kurioje esant galimybei apsilankydavo.

2014 m. Darius Trijonis, kartu su kunigu Kestučiu Pajauju, dalyvavo kraštiečių susitikime, Tūbinių bažnyčioje laikė Šv. mišias skirtas protėvių ir mirusiūjų kraštiečių atminimui. Po mišių Darius, kartu su Kristina Macikaite Paliutiene, atvykusia iš Vilniaus padėjo šį susitikimą pravesti. Kristinos gimtinė Kiaukų k. 

Darius Trijonis Tūbinėse, 2014-08-09.jpg

Kun. Darius Trijonis, kraštiečių susitikime, šalia bendruomenės namų Tūbinėse, 2014 m. Vilniaus vyskupijos centre dirbantis D. Trijonis rado šiltų žodžių apie žmonių bendrystę, Tūbinių kraštą ir parapiją. Iš Kristinos Paliutienės nuotraukų albumo.

Darius Trijonis Tūbinėse4-1, 2014-08-09.jpg

Kristina Macikaite Paliutienė ir Kunigas Darius Trijonis, 2014 m rugpjūčio 9 d. Iš K. Paliutienės nuotraukų albumo.

Vienas šio Tūbinių parapijos kraštiečių susitikimo iniciatorių, Kiaukų kaimo ir Tūbinių parapijos mylėtojas Juozas Noreika, su D. Trijoniu turintis ir giminystės ryšių, prisiminė prieškario laikus ir kokia stipri tuomet buvo Tūbinių parapija, minėjo jos įkūrėją kun. Domininką Masiulį, sukalbėtas tikinčiūjų maldas, kad iš šio krašto išeitų bent vienas kunigas. Juozas labai džiaugėsi, kad šiame susitikime dalyvauja ne tik daug dalyvių, bet net trys kraštiečiai kunigai. Tai Kestutis Pajaujis, Vladislovas Juškys ir Darius Trijonis.

Juozas Noreika su kunigu Dariumi Trijoniu, Lietuvos Vyskupų konferencijosgeneralinio sekretoriaus pavaduotoju. 2014m. rugpjūčio 9-oji diena.jpg

Susitikimo iniciatorius Juozas Noreika dėkoja kun. Dariui Trijoniui už suteiktą pagalbą pravedant renginį. Iš K. Paliutienės nuotraukų albumo.

2015 m. Darius Trijonis grįžo į Telšių vyskupiją ir buvo paskirtas Telšių Šv. Antano Paduviečio (katedros) parapijos administratoriumi.  2017 m. liepą D. Trijonis paskirtas Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomu. 2017 m. rugsėjo 29 d. kunigas D. Trijonis buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru, numatyta vyskupo konsekravimo iškilmių data.

Dariaus Trijonia Vyskupas Vyskupo Dariaus Trijonio11 2017 12 16

Darius Trijonis, naujasis Vilniaus vyskupas ir jo konsekracijos iškilmėse dalyvavę Vyskupai, 2017 m.

Naujai paskirto vyskupo Dariaus Trijonio konsekracijos iškilmės įvyko 2017 m gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo katedroje. Vyskupo įšventinimo ceremonija ir  Šv. mišios buvo tiesiogiai transiliuojamos visai Lietuvai per televiziją LRT. 

Daugiau apie Žemaitijos vyskupystės istoriją ir vyskupus skaityti skyrelyje Istorija-Apie protėvius ir jų palikimą-Vyskupas iš Žemaitijos

Kiaukų kaimo gyventojų Antaninos ir Jono Dajorų atminimui

M A N O   K A I M A S

Vilnius, Kristina Paliutienė, 2019 m.

Dešiniajame Akmenos krante įsikūręs Kiaukų kaime kadaise buvo daug sodybų ir gyventojų. Žmonės čia tuokėsi, statėsi namus, augino vaikus, visi vieni kitus pažinojo, bendravo, drauge šventė šventes, rengė talkas ir gegužines, slaugė ligonius ir išlydėdavo mirusius. Paskutinė kelionė vykdavo dažniausiai į Tūbinių kalnelį.

Išvažiavau iš savo kaimo 1971 m. rudenį, beveik prieš penkiasdešimt metų...

2018 m. vasarą atvažiavau aplankyti savo vaikystės takų. 

Mano tėviškėje dabar...

tos pačios pievos ir miškeliai, gražu, tik žmonių nebėra.

Nebėra namų , kaip ir sodo, šulinio, kaimynų sodybų, 

žmonių ir gyvūnų balsų laukuose.

Mano vaikystės upeliukas Noralis, nusekęs,

bet vis tyliai čiurlena, raizgydamas kilpas,

aplenkdamas  medžius, toks santūrus ir mąslus,

kaip ir žmonės, gyvenę čionai.

Buvusios sodybos vietoje radau jaukų stirnaitės guolį,

auga jau kiti medžiai, viešpatauja niekieno netrikdoma ramybė.

Stovėjau šalia stirnos guolio, savo gimtojo namo vietoje, galvojau

apie senelius, tėvus čia gyvenusius, apie save...

Mąsčiau apie tai, ką mes išeidami paliekame,

kas yra svarbu, kai mūsų nebėra?

Tiems, kurie gyvena, svarbu manau atmintis...

Dajorų šeima1 Kiaukai
Dajorų šeima. Sėdi Antanina ir Jonas Dajorai, stovi mama, Rozalija Dajoraitė(Macikienė), apie 1925 m.  

Todėl nusprendžiau, 

negali nelikti nei ženklo toje vietoje, kur prabėgo dviejų kartų, mano šeimos
gyvenimas, čia gimėme ir praleidome vaikystę mes - trečioji karta, sesuo, brolis ir aš. Laikas šiems namams buvo negailestingas – karas, pokaris, kolūkinė vergija, sovietinis žmonių nužmoginimas.
Taigi, kur toji senelių, tėvų ir kitų mano kaimo žmonių nugyvento gyvenimo prasmė, jų viltys, baimės, darbas – jų rankomis čia kiekvienas žemės grumstas nučiupinėtas...

Dajorų-Macikų šeima1.jpg

Dajorų ir  Macikų šeimos, Kiaukų k., 1949 m.

Macikų seimos nuotrauka siusta i sibirą 1954 07 18

Macikų šeima prie sodybos, Kiaukų km. Pagal užrašą kitoje pusėje nuotrauka buvo skirta giminaičiams arba kaimynams, esantiems tolimoje tremtyje. "Brangieji, pažvelgę į šią fotografiją prisiminkite mus gyvenančius savo tėvynėje. Macikų šeima, 1949-07-18."

Stasė Trijonytė Račkauskienėkairėje ir Rozalija Dajoraitė Macikienė apie 1935 m

Mama, Rozalija Dajoraitė Macikienė(dešinėje), ir jaunystės draugė Stasė Trijonytė Račkauskienė, apie 1935 m.

Tūbinių_šauliai_prie_Nepriklausomybės_paminklo_1938_m_Pirmoje_eilėje_iš_kairės_Stasė_Trijonytė_Račkauskienė_Rozalija_Dajoraitė_Macikienė_už_ju_stovi_Stasės_broliai_Jonas_ir_Antanas_Trijoniai.jpg

Tūbinių šauliai prie Nepriklausomybės paminklo, 1938 m.

 Priekyje iš kairės Stasė Trijonytė Račkauskienė, Rozalija Dajoraitė Macikienė, už ju stovi Stasės broliai Jonas ir Antanas Trijoniai. Dešinėje, Tūbinių mokytoja Bronė Barauskaitė Jurgutienė.  Rozalija Dajoraitė ir Stasė Trijonytė su savo broliais buvo aktyvūs Tūbinių šaulių būrio nariai. 1941 metais birželio men. Stasę kartu su vyru Tūbinių ir Kiaukų mokyklos mokytoju  Antanu Račkausku ir visa šeima, vienus pirmūjų iš Tūbinių apylinkės ištiko  tremtinių likimas. Vėliau, apie 1946 m. mokytoja Bronė Jurgutienė su vyru ir trimis vaikais taip pat atsidūrė Sibire, iš kurio grįžo tik viena pati su dukra Genute.

Jono_ir_Antaninos_Dajorų_ir_jų_dukters_Rozalijos_ir_Prano_Macikų_kryzius_Kiaukų_k.jpg  Kristinos_kryžiaus_užrašai2.jpg

Jono ir Antaninos Dajorų, jų dukters Rozalijos ir Prano Macikų kryzius senosios sodybos vietoje, Kiaukų kaime, 2019 m. 

Taip ir gimė mintis, kad senosios sodybos vietoje turi stovėti kryžius, įprasminantis atmintį ir ateitį: 

Jis skirtas mūsų šeimai, kaimui ir kiaukiškiams, kurių veidus dar prisimenu arba tiems, kurių net nepažinojau – tremtiniams, partizanams, apie kuriuos pasakodavo tėvas, mama, žavėjosi brolis ir sesuo. Tarp jų daug artimūjų ir bendražygių. Jie mylėjo savo tėvynę ir dėl to aukojosi kad mes gyventume.

Sodyba senelio Jono Dajoro buvo  pastatyta 1905 m., bet  sovietmečiu nugriauta. Dajorų sodybos vietos Atminimo kryžiaus statyboje talkina ketvirtosios Jono ir Antaninos Dajorų giminės kartos atstovas, Kristinos Palitienės sūnus Kristijonas Paliutis. Tai Antaninos ir Jono Dajorų proanūkis, Rozalijos ir Pranciškaus Macikų anūkas.


Kristina Paliutienė: 

Kryžius skirtas ateičiai, kurios nežinau,

bet tikiuosi, kad ji bus gera. 

Manau, kad bus jam lemta šioje vietoje prastovėti kokį šimtmetį:

"TE KRISTUS LAIMINA IŠĖJUSIUS AMŽINYBĖN, ŠIOJ ŽEMĖJ ESANČIUS IR ATEINANČIUS JŲ PALIKUONIS"

 Vilnius - Kiaukai, 2019 m.


Senieji Akmenos pakrantės gyventojai ir jų palikuonys

 

Kiaukiškiai.Iš Muntvydaitės Genutienės 072

 Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Pagrabas kiaukuose. Iš Muntvydaitės Genutienės

 Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

 Iš Genutienės Muntvydaitės senelio tarnyba

Nepriklausomos LR karys. Tai gali būti Paakmenio k., vėliau Šakviečio k. gyventojo, savanorio Valerijono Sankalo nuotrauka. Savanorio kūrėjo medalio apdovanojimo Nr.8272, tarnavusio 1920-1922 m(tikslinama). Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Jauna šeima. Iš Muntvydaitės Genutienės albumo

 Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

 

Kiaukų km gyventojos apie 1930m. Iš V. Momtvydaitės Genutienės šeimos albumo Kiaukų km gyventojos apie 1930m. Iš V. Momtvydaitės Genutienės šeimos albumo01

Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo

Mačaičių šeima prie vandens malūno1

 Iš Muntvydaitės Genutienės Kiaukiškės Jaunuoliai. Iš Muntvydaitės Genutienės 053

 Kiaukų jaunimas. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Šeima iš Muntvydaitės Genutienės albumo  Kiaukų merginos2 Iš Muntvydaitės Genutienės 054

  Kiaukų jaunimas. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Merginos Iš Muntvydaitės Genutienės  

 Kiaukų jaunimas. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Kiaukų merginos. Iš Muntvydaitės Genutienės

 Prie Akmenos. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Mačaičiai Tūbinėse1 Mačaičiai krikštija dukrą Albiną. Iš Muntvydaitės Genutienės1

Bronės ir Jono Mačaičių šeima, apie 1955m.  Su artimaisiais ir tėvais gimus najagimei Albinai.

Močiutė su anūku

Močiutė su anūke. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Tūbinių būgno mušėjas Iš Muntvydaitės Genutienės

Kiaukų kaimo muzikantas  Montvydas per atlaidus mušė ir Tūbinių bažnyčios būgną. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Iš Muntvydaitės Genutienės Muzikantas111

 Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Iš Muntvydaitės Genutienės Kiaukų muzikantai 

Kiaukų griežikai.  Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Kiaukų jaunimas. Iš Muntvydaitės Genutienės Pertrauka. Iš Muntvydaitės Genutienės Albumo

Linksmybės.  Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Montvydo šeima. Iš Muntvydaitės Genutienės 031

Šeima. Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Močiutė su anūkais1 Iš Muntvydaitės Genutienės

 Senojoje sodyboje.Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Iš Muntvydaitės Genutienės 051

 Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.

Laidotuvės Tūbinėse kun. J. Kusas

 Iš V. Montvydaitės Genutienės albumo.


 Petkai_Sibiras-Kiaukai.jpg

Petkai, Sibiras-Kiaukai


Astrauskai iš Kiaukų k.jpg

ASTRAUSKAI

Kiaukų mokyklos įkūrėjo,  mokytojo Antano Račkausko šeima Balkūnuose, Alytaus raj.jpg

Kiaukų mokyklos įkūrėjo, mokytojo Antano Račkausko šeima, po tremties Sibire, įsikūrė Balkūnuose, Alytaus raj


 

Antano Norekos sodyba

s. Juozo Noreikos prisiminimai apie Kiaukų km.

iš Noreikos Antano Juozo gimtine244

Juozo Noreikos gimtoji sodyba Kiaukų k. iki šių dienų neišliko

iš Noreikos Antano Juozo Trys Kiaukiškiai

Kiaukų gyventojai. Nuotrauka iš  Antano Noreikos šeimos albumo

iš Noreikos Antano Juozo Krikštynos

iš Noreikos Antano Juozo Kiaukiskiai

A. Noreika, trys jo seserys nuotraukoje pirmoje eilėje, Kiaukų km.

Juozo Noreikos kur prabėgo jaunystėJuozo Noreikos kur prabėgo jaunystė2

Antano Noreikos sūnus Juozas g.1933m, didelis Kiaukų k. istorijos entuziastas ir žinovas. Juozo prisiminimai 2014m. rugpjūčio 8d. Nr 60. išspausdinti laikraštyje "Šilalės artojas".

Kiaukų koplyčios šventinimas. Iš M. Vėlavičienės2 

Kiaukų koplyčios šventinimas. Iš kairės stovi Antanas Valauskas, Antanas Noreika, apeigas atlieka Tūbinių klebonas Jonas Kusas, apie 1965 m. Nuotrauka iš Marytės Vėlavičienės albumo.

Kiaukų koplyčios šventinimas. Iš M. Vėlavičienės 1

Nuotrauka iš Marytės Vėlavičienės albumo

iš Noreikos Antano Juozo Koplyčios šventinimas

 Koplyčios pašventinimas senosiose Kiaukų kapinėse. Nuotrauka iš  Antano Noreikos šeimos albumo.

Po koplyčios pašventinimo. Iš Vėlavičienės Marytės1

Po koplyčios pašventinimo. Nuotrauka iš Marytės Vėlavičienės albumo.

iš Noreikos Antano Juozo Kiaukiškiai

Nuotrauka iš  Antano Noreikos šeimos albumo

klebonas Kusas Genutienės Muntvydaitės giminėje

Iš Genutienės Muntvydaitės Kiaukų gyventojai

Iš Antano Juozo Noreikos Kiauku kalnasiš Noreikos Antano Juozo tėvas ir sunus

 

iš Noreikos Antano Juozo gimtine12

iš Noreikos Antano Juozo Prie artimūjų kapų11

iš Noreikos Antano Juozo noreiku kalnas111

Nuotrauka iš  Juozo Noreikos šeimos albumo

 

M. Vielavičienės svečiuose J. Kusas


iš Noreikos Antano Juozokunigas J.Kusas

Kun. Kusas Kiaukų km. gyventojų Vėlavičių šeimoje.

Iš Angelės Macaitytes Vilk.2 026

Saskrydis A. Jurgučio giminėje, Kiaukų kaime. Iš Angelės Mačaitytės Vilkanauskienės albumo.

Jurgučio Augusto šeimyna01, Kiaukai, apie 1955m.jpg

Jurgučio Augusto šeima, apie 1955m

Vestuvės Kiaukų kaime1

Vestuvės Kiaukų kaime. Groja tėvas ir sūnus Gudauskai. Iš M. Vėlavičienės albumo.

Vestuvės Kiaukų km. Iš M. Vielavičienės albumo1

Iš M. Vielavičienės vestuvės1

Tūbiniškės Lukošiūtės vestuves Kiaukuose

Vestuvės Kiaukų km. Iš M. Vielavičienės albumo

 Poilsis prie Akmenos.jpgPoilsis prie Akmenos1.jpg

Šienpjoviai po darbų.jpg

Vasaros darbai Kiaukų km. Iš Vidos Trijonytės Sakalauskienės albumo.

Meškauskai nuo Akmenos

Martyno_Meškausko_sodyba_prie_Akmenos_2019m.jpg

  Martyno Meškausko senoji sodyba prie Akmenos, 2019m

Martynas_Meškauskas_apsigyveno_sodyboje_prie_Akmenos.jpg  Meškauskai_prie_Akmenos.jpg

Vestuvė_Meškauskinėje_kiaukų_k01.jpg

Vestuvė Meškauskinėje kiaukų k

 

Vestuves_Kiaukų_k_02.jpg

Krikštynos_Dalyvauja_Tūbinių_klebonas_Jonas_Kusas.jpg

Krikštynos. Dalyvauja Tūbinių klebonas Jonas Kusas

Krikštynos_Meškauskų_sodyboje.jpg

Nežinomas_Kaukų_nuotr.jpg Antanas_Rubšys_Amerikoje.jpg

Nežinomas caro laikų gimnazistas. 

Martyno Meškausko sūnėnas, būsimasis relatas Antanas Rubšys su kolege. Nuotrauka siūsta iš Amerikos.

Meškauskaitės_Jankauskienes_uošvių_Petrauskų_šeima.jpg Martyno_Meškausko_giminaičiai02.jpg

Martynas_Meškauskas._Atokvėpis.jpg

Martynas Meškauskas. Atokvėpis

 Martyno_Meškausko_auksinės_vestuvės2.jpg

 

Martyno_Meškausko_auksinės_vestuvės3.jpg 

Martyno_Meškausko_auksinės_vestuvės1.jpg Martyno_Meškausko_šeima.jpg

Rugiapjūtė Kiaukuose11.jpg

Vasaros darbai Kiaukų km. Iš Vidos Trijonytės Sakalauskienės albumo. Tolumoje Martyno Meškausko sodyba

Daržuose_prie_sodybos.jpg Meškauskų_sodyboje_darbai2.jpg

Vasaros darbai Kiaukų km. Iš Vidos Trijonytės Sakalauskienės albumo. Tolumoje Martyno Meškausko sodyba

Meškauskų_sodyboje_darbai1.jpg  Furmonas.jpg

  Kiaukišiai_darbuose.jpg Kiaukų_meistrai.jpg Kiaukų_meistrai2.jpg Važnyčiotojai.jpg

Darbai_darbeliai.jpg  Ganau_žasiukus.jpg

 

 

Šienpjoviai po darbų1.jpg

Vasaros darbai Kiaukų km. Iš Vidos Trijonytės Sakalauskienės albumo.

Pirmoji kolūkio rugiapjūtė Kiaukai apie 1953 m 2

Iš Muntvydaitės Genutienės 017 11

Iš V. Montvydaitės Genutienes nuotraukų rinkinio

Iš Muntvydaitės Genutienės 018 11

Iš V. Montvydaitės Genutienes nuotraukų rinkinio

Iš Muntvydaitės Genutienės 019 11

Iš V. Montvydaitės Genutienes nuotraukų rinkinio

Iš Muntvydaitės Genutienės 015 11

Iš V. Montvydaitės Genutienes nuotraukų rinkinio

Iš Muntvydaitės Genutienės 016 11

Iš V. Montvydaitės Genutienes nuotraukų rinkinio

Iš Muntvydaitės Genutienės 021 11

Iš V. Montvydaitės Genutienes nuotraukų rinkinio

Kazimiera Noreikienėdešinėje ir Stanislava Noreikienė Ritos mama

Kazė Noreikienė(dešinėje) su kaimyne.

iš Noreikos Antano Juozo traktoristas iš Noreikos Antano Juozo melioracija Kiaukuose

Iš A. Noreikos šeimos nuotraukų rinkinio

Atlaidaijpg
Noreikų pasibuvimas su gimine pamiškėje, po Tūbinių atlaidų, prie simbolinio buteliuko degtinės. Centre matoma Stanislavos Bendikienės brolių  Vlado ir Juozo Noreikų, pusbrolių Prano ir Zigmo Noreikų šeimos, kiti kartu atvykę artimieji iš Kiaukų.
 
Noreiku svet.3
Noreikų giminėje krikštynos, Kiaukų km.
 
Audėjų kursai 2 1936 m
Audėjų  kursuose. Kazimiera Noreikienė stovi antroje eilėje antra iš dešinės.
 
Noreiku svet.28

Jaunimas Kiaukuose Iš Muntvydaitės Genutienės

Sodyba prie dvikamienio ąžuolo.

 Kiaukų k. gyventojo Simono Noreikos genealogija ir palikuonys

Noreikų sodyba Kiaukų kaime brolių Felikso Vlado ir Juozo gimtieji namai

Noreikų sodyboje, dar protėvių statytoje Kiaukų km. pakraštyje, šalia Jerubino upelio, išaugo gausi 6 asmenų šeima

Deja, kaip ir daugelis senūjų sodybų neatlaikė sovietinio griovimo vajaus ir iki šių dienų neišliko. Pagrindinis sodybos akcentas, Noreikų relikvija tapęs dvikamienis ažuolas, sulaukė šių dienų. Nuotraukoje jis dar gana jaunas. Nuotrauka iš Vlado Noreikos šeimos albumo.

 
Baba1221
 
Mama ir močiutė Teodora Daukilaitė Noreikienė(1882-1974).
Labai anksti, vos 40-ties metų sulaukęs, 1920-aisiais mirė šeimos galva, vyras ir tėvas Antanas  Noreika. Liko 6 mažamečiai vaikai, kur mažiausiai dukrai Teodorai buvo tik 3 , vyriausiam sūnui Feliksui  dar tik 10 metų. Taigi, septynerių metų laikotarpyje, šeši vaikai pametinukai  ir mama, kuriai buvo  tik 25-eri metai.

Pasirinkimo nebuvo, reikėjo sunkiai dirbti, kad kaip nors šeimą išmaitinti, pagelbėjo daug aplink gyvenančių artimūjų ir nuostabios jos charakterio savybės. Labai darbšti ir morališkai tvirta Teodora naujos šeimos nekūrė, kad ir labai buvo sunku, o save paaukojo vaikams. Ir jai pavyko savo šeimą pakelti. 

Tik prabėgus keliems pirmiesiems sunkiausiems metams, vaikai galėjo mamai padėti. Broliai ir seserys nuo jaunų dienų nebijojo jokių darbų o, atsilaisvinę nuo savosios žemės , uždarbiavo didesniuose apylinkės ūkiuose. Geros širdies, visus mylinti ir labai tikinti, šviesaus atminimo, mama ir močiutė, viena užauginusi ir išleidusi savo 6 vaikus, gyvenime mylėjo  ir visus anūkus, kurių gausiai užderėjo Brokštėnuose,  Kiaukuose, Obelyne ir kitur. Viso šeši jos vaikai padovanojo net 24 anūkus.

 Neeilinė gyvenimo našta, ir rūpesčiai Močiutei nesudarė salygų saugoti sveikatą, bet ir stipriai nepakenkė. Visuomet geros nuotaikos, pajuokaudama, rasdama bendrą kalbą su anūkais, jinai neatsisakydavo ir  pasiūlyto stiklelio "vaistams". Įdomiausia ką dar prisimename, kad jau ir metuose būdama, patraukdavo ir dūmą. Tikėtina, kad gyvybingumą jai padėjo išlaikyti nuolatinis užimtumas, darbštumas ir begalinis tikėjimas į Dievą. Bažnyčią lankydavo kiekvieną šventą dieną, tuomet maldaknygė ir rožančius buvo jos darbo įrankiai.

"Aš ir į velnią tikiu..."sakė, su jai būdinga energija, staiga paklausta, - ar ji tikrai taip smarkiai tiki į dievą. Tas jos atsakymas įstrigęs atmintyje jau 50 metų. Mirė Teodora 1974-aisiais, sulaukusi garbingo 92 metų amžiaus.

Bendikienės Noreikaites trys broliai
 
Trys broliai Noreikai iš Kiaukų km. beveik vienu metu tarnavo Lietuvos kariuomenėje.
Iš kairės: Vladas, Feliksas ir Juozas. Nuotraukos iš Vlado Noreikos šeimos albumo
Stanislava Bendikienė4 Noreikaitės seserys Kiaukai
Vladas karikis
Vladas Noreika, apie 1938m
 
FFeliks 
 
Feliksas Noreika, LR kariuomenės puskarininkis, apie 1938 m. 

Ritutės krikštynos.2 1938 m

F. Noreikos dukros Margaritos krikštynos Tauragėje, 1938m.

 Felikso Noreikos šeima

F. Noreika su žmona S. Lebrikaite ir dukra Margarita(Rita), 1939m

Rita Noreikaitė Felikso

Felikso dukros Ritos pirmoji komunija..

Karui baigiantis, artėjant neišvengiamai antrajai rusų okupacijai, F. Noreika pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą. Tokiu būdu jam pavyko išvengti sovietinių represijų ir sunaikinimo. Felikso žmona su dukra visam laikui liko Lietuvoje.

Toks pjudėjau iš Europos 

Feliksas Noreika Vokietijoje, 1948 m.

"Toks aš išvykau iš Europos" parašė Feliksas artimiesiems ant nuotraukos, jau gyvendamas Kanadoje. Jis nuėjo įdomų Kiaukų k. vaiko, Lietuvos kariuomenės karininko ir emigranto gyvenimo kelią. Būdamas išsilavinęs ir prisiekęs Lietuvos patriotas visada domėjosi Lietuvos likimu, nenutraukė ryšių su kraštiečiais, šeima ir gimine, rašė laiškus, siuntė nuotraukas seserei Stanislavai į Brokštėnus, broliui į Kiaukus.

 
Feliksas kanadoj1
 
 Feliksas Noreika emigracijoje Kanadoje, Toronto mieste su savo pusbroliais.
 
Feliksas kanadoj  
 
Noreikai broliai pusbroliai

"Žinoma, tie akmenys nieko nepasakys, kad ant jų sėdejo broliai trys. Tik tu brangusis pagalvok ir ties trimis vardais sustok..." Pranas(iš kairės), Vladas ir Zigmantas, 1959 m, Vankiai. Gražiai Zigmanto surimuotos eilės ant nuotraukos, kuri išsaugota Vlado šeimoje.


Noreikai stanislava ir Vladas1

Stanislava Noreikaitė Bendikienė su broliu Vladu Noreika apie 1955 m

 Taisomos vsks 2015.04.25 022

Bendikai jauna šeima 1 1

Noreikai svečiuose Brokštėnų k.,1955 m.

Bronislovas Budginas sėdi kairėje, antra iš kairės Stanislava Bendikienė, trečia Kazimiera Budginienė, ketvirtas Pranas Noreika(Stanislavos pusbrolis), penkta jo žmona, apkabinusi Alfonsą Bendiką, centre tarp vaikų Prano Noreikos dukra, paskutinis stovi Stanislavos brolis Vladas Noreika. Centre Alfonso vaikai, penki broliukai: iš kairės, Tomas  stovi antrame plane prie bičių avilio, sedi ant kelių Augenijus, dešiniau Aloyzas, Benjaminas(Liudas), dešinėje pritūpęs Alfonsas. 

Vladukai 
Kazė ir Vladas Noreikai

Vladas Noreika, sodybą paveldėjęs iš mamos išskirtinė asmenybė, plataus akiračio, gerbiamas už savo charakterio savybes, kurį laiką ėjęs ir Kiaukų kaimo seniūno pareigas. Su savo brolio Juozo šeima, su pusbroliais ir jų šeimomis, dažnai lankydavosi ne tik Tūbinių atlaiduose, bet ir pas savo seserį Stanislavą Brokštėnuose. Stanislavos, jos seserų Bronės ir Teodoros, brolių Vlado bei Juozo tėvas Petras Noreika(1980-1920), ir nuotraukoje esančių brolių Prano ir Zigmo tėvas Kazimieras Noreika(1884-1950) buvo broliai, o visų senelis Simeonas Noreika(1855-1936).


Is Liudos Donato Vilniaus 001
 
Mindaugas, Verutė, Petras ir Liuda Noreikai, gal 1956-tieji metai.

Vlado noreikos ss
 
Noreikų šeima su močiute Teodora apie 1960-uosius metus.

Is Liudos Donato Vilniaus 32

kumunija2

Pirmoji kumunija. Bendikai Alfonsas, Aloyzas ir Augenijus kartu su pusbroliu Petru Noreika ir pussesere Liuda Noreikaite ir kitais vaikais iš aplinkinių kaimų kartu su savo poterių mokytoja Verpečinskaite ir Tūbinių klebonu.


Noreiku svet.18


Noreiku svet.27

Noreiku svet.19

Baba su petru isleist.o Noreiku svet. 43


Išleistuves Noreikos Petro1

Noreiku svet.36
Petro išleistuvės i sovietinę armiją
Aldona Tomas Liuda Kopija iš Is Liudos Donato Vilniaus 059Verute su Liuda Iš Birutes 2015.12.28 006cvbfvgbfg

Kiaukiškiai mūsų kieme2 

Noreiku svet. 41


Noreiku svet.46
 

 Is Liudos Donato Vilniaus 045fghdf 


Klasiokai


Metrastis 25


Petras ir Saulegrazamokykloje

 
Noreiku svet.35 Noreiku svet. 45
Noreiku svet. 33

Noreiku svetainei 3Abiturijantai Alfa ir Alius yra ir tevas
 
   Liuda Noreikaitė ir jos klasiokai Bendikai, Aloyzas ir Alfonsas, baigė Šilalės Vidurinę Mokyklą. Išleistuvėse dalyvavo  Kazė ir Vladas Noreikai ir Alfonsas Bendikas(Pirmoje eilėje Noreikai centre, Alfonsas trečias iš dešinės) 

Noreiku svet. 10 Noreiku svetainei 4

Noreiku svet.40
Noreiku svetainei 2
Alfonsas Liudoas vest. Kiaukuose Noreiku svet. 9

Is Liudos Donato Vilniaus 17 Noreiku svetainei 1
Noreiku svet.44
 

Juozzo sem

Juozo Noreikos šeima iš Krokiškių
 
Juozo sseeiimm
Noreiku svet.25
Is Liudos Donato Vilniaus 045xdfgvnh Is Liudos Donato Vilniaus 045xdfg
 
Is Liudos Donato Vilniaus 091jjj
Bronės Noreikaitės Kasiliauskienės šeima

Su Genute
Du pusbroliai ir miela pusseserė Genutė Kasiliauskaitė Kuprienė, galinti papasakoti apie giminę labai daug.
 
 
 Feliksas su zmon1
 Feliksas su žmona Marija , kurią vedė Kanadoje.
 
Noreikiene Felikso
 
Felikso žmona Marija Noreikienė po vyro mirties 1983-iais metais, dar nugyveno ilgus metus.
Duomenys, kuriuos surado ir atsiuntė Liudos dukra Lauryna Macijauskaitė apie Felikso žmoną: 
 Gimimo data: Sunday, July 16th, 1916, Mirties data: Friday, May 11th, 2012
Mirties vieta: Collingwood, Ontario, Canada. buvo pasarvota: 
Lithuanian Martyrs' Church - Wasaga BeachSt. John's Lithuanian Cemetery.
Paskutiniu metu Marija Noreikienė gyveno Bay Haven slaugos namuose
 
Is Liudos Donato Vilniaus 092cvb
 
Is Liudos Donato Vilniaus 098
Akimirka svečiuose pas savus...
 

Noreiku svet.8 Noreiku svet.7
Is Liudos Donato Vilniaus 102
 
Nuotrauka iš Liudos Noreikaitės Macijauskienės albumo:
atostogų vakaras kartu su Saboniu ir Marčiulioniu... 
Bendikienes Noreikaites gimtoje žemeje Kiaukuose susitikimas prie Ažuolo Copy
 
Noreikų giminės susitikimas Tėviškės žemėje Kiaukuose. Nuotraukos centre  giminės vyriausieji Vladas Noreika su žmona Kazimiera Stulgaite Noreikiene

Is Liudos Donato Vilniaus 12

Susitikimai su noreikais
Upynoje. Noreikų giminės susitikimas 2000m.
 
Is Liudos Donato Vilniaus 099
 Emigranto Felikso Noreikos dukra Margarita, likusi Lietuvoje ir nugyvenusi visuomeniškai aktyvų gyvenimą, mirė 2011 m.
 
 
Genute su anūku
...
Noreikai Genutė šeima
Genutės Kasiliauskaitės -Kuprių šeima. Alytus, 2016m.
Kristinos Noreikaitės šeima 2018 m rugpjūtis Nijole Zubrickiene Judita Prialgauskaite Zubrickaitė Justė Lukas Prialgauskas Rokas Zubrickas and Pijus Prialgauskas
Kristinos Noreikaitės šeima, 2018 m rugpjūtis. Nijole Zubrickiene, Judita Prialgauskaite, Zubrickaitė Justė, Lukas Prialgauskas, Rokas Zubrickas ir Pijus Prialgauskas. Tauragė, 2018 08 25
 
Vlado Noreikos ainiu susitikimas 2017 m

Vlado Noreikos giminės  susitikimas 2017 m. vasara. Nuotrauka iš G. Noreikos albumo.

Nuotraukoje nėra vieno svarbiausių Noreikų susitikimų iniciatoriaus, brolio Petro. 2017m. jam buvo lemtingi: gyvenimas nutrūko, šeima ir visa giminė likome giliame liūdesyje.

Liongino_Kuprio_ir_Kristinos_Mikalauskaitės_šeima_2019_10_21.jpg

Liongino Kuprio ir Kristinos Mikalauskaitės šeima, 2019 10 21