Tūbiniškių mokyklos ir mokytojai

Istorija apie mokyklas, kuriose mokinosi Tūbinių krašto vaikai, rengiama iš  buvusių jos  mokinių ir mokytojų išsaugotų nuotraukų, informacijos iš laikraščių ir knygų.

Vienas pagrindinių motyvų surinkti medžiagą apie mokyklas, buvo Tūbinių mokyklos metraštis, kuriame pateikta trumpa istorija ir patalpinta daugiau žinių apie Tūbinių mokyklą nuo 1950 iki 1967 m. Trumpas metraštis sudėtas čia dirbusių mokytojų iniciatyva. Dalijantis prisiminimais apie mokyklą, metraštį mums parodė  mokytojai 1983 metais, 15-kos  metu mokyklos baigimo proga, surengtame mokinių susitikime. 

Po mokyklos uždarymo ~1998-aisiais, Tūbinėse jokių dokumentų apie mokyklą nebebuvo, todėl šio metraščio paieškos mus atvedė į Šilalės Dariaus ir Girėno giminaziją, kur dokumentacija iš buvusios Tūbinių mokyklos buvo perduota saugoti. 

Atradus daugiau medžiagos ir apie Šilalės vidurinę (nuo 1923 m), taip pat grupinių nuotraukų iš Tūbinių komplektui priklaususių Kiaukų ir Payžnio pradžios mokyklų, ši medžiaga taip pat čia talpiama.

Visus, kam įdomi mokyklos istorijos tema, kviečiame prisidėti ir šią istoriją praturtinti, pasiūlant nuotraukų ir prisiminimų.

Pagarbiai, 
buvęs Tūbinių aštuonmetės mokyklos mokinys(1968m. laida)
Augenijus Bendikas
 

Tūbinių mokykla ir jos mokytojai

Bialazaravičius su mokiniais1

Kunigas  A. Bialazaravičius su mokiniais  ir mokytojais prie Tūbinių bažnyčios. Velykinis "Aleliūja"skambėjo apie 1925-26 m.

Ilgai atminčiai Tūbinių pradžios mokykla draugai ir draugės 1939m

"Ilgai atminčiai, Tūbinių pradžios mokykla, draugai ir draugės, 1939m. kovo 16 d."

Iš Urbučio Šilinskio mokykla

Tūbinių mokyklos mokiniai prie mokyklos, kuri buvo įrengta nuomuojamame Z. Jauniaus gyvenamajame name, apie 1939m.

Tarp mokinių stovi uniformuotas šaulys, galbūt Z. Jaunius. Šauliai mokytojo Z. Jauniaus iniciatyva mokykloje įrengė skaityklą, rūpinosi knygomis ir laikraščiais. Ant mokyklos pastato užkabinta lentelė pažymi, kad čia įsikūręs ir Tūbinių šaulių štabas.

Karo pradžioje Z. Jauniaus sodyba, taip pat špitolė(prieglauda), stovėję priešais dabartinę parduotuvę, prie kelio Šilalė Kaltinėnai sankryžos į Laukuvą, kartu su klebonija sudegė 1941 m. birželio pabaigoje, per sukeltą gaisrą traukiantis rusų kariuomenei.
 
Tūbinių pradinė mokykla
Tūbinių pradžios mokyklos klasės mokiniai prie Juozo Knyzelio gyvenamojo namo, kuriame mokyklai taip pat buvo nuomojamos patalpos.Tūbinių pradine Pas Kolyčius

Tūbinių pradinės mokyklos II-os kl.mokiniai Kolyčių sodyboje įrengtoje klasėje. Nuotrauka v. Vilkanausko, iš Albinos Vilkanauskaitės rinkinio

Is Liudos 2015 04 17 022

Pradinė mokykla Tūbinėse, Kolyčiaus name nuomojamose patalpose, kun D. Masiulis

Is Liudos 2015 04 17 006

Tūbinių, pradines mokyklos mokiniai po baigiamojo egzamino prie paminklo Tūbinėse, kartu su egzaminų komisija, 1939 m. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi mokytojai: Stanislovas Pintveris, Motiekaitiėnė, Bronė Jurgutienė, Račkauskas. Už dešinio S. Pintverio peties stovi jo dukra Marytė Knyzelienė , už jos, viršutinėje eilėje B. Kairytė Urbutienė , šalia jos , dešinėje  Adelė Kauliutė Vismantienė.Nuotrauka iš Liudos Vismantaitės albumo.

 "Tūbinių parapijos" leidinuko 1939m birželio mėn kronikoje apie šį mokyklos įvykį parašyta: 

Tūbinių parapija. Kronikoje mokykla1

 

Bronė Jurgutienė, Tūbinių mokyklos mokytoja. Straipsnis1.jpg

Straipsnis Tauragės laikraštyje"Leniniečių balas", 1969-12-05, Nr 146.

Klebonija mokykla

Tūbinių mokykla apie 1951m. Nuotrauka v. Vilkanausko, iš Albinos Vilkanauskaitės rinkinio

Iš Višinskyte Metos pradinukai

Iš Višinskyte Metos mokykloje
 
 
 
Tūbinių pradinės mokyklos 3 skyrius. Iš B. Dajoraitės albumo
Prisiminimas iš mokyklos laikų. Tūbinių pradinės mokyklos 3-ias skyrius su mokytoja, antroje eilėje trečia iš dešinės Birutė  Dajoraitė, pažymėta X.1949 11 29. Iš B. Dajoraitės albumo.

Po medelių sodinimo pirmą kartą važiavimas mašina kartu su karve

Po medelių sodinimo talkos grįžimas pakeleivinga amerikietiška karine mašina "Studebaker". Nuotrauka V. Vilkanausko, iš Albinos Vilkanauskaitės rinkinio

Daugeliui mokinių mašina kaip transporto priemonė aplamai pasitaikė pirmą kartą gyvenime. Albina Vilkanauskaitė stovinti priekyje viduryje tarp atsirėmusių į kabiną, išdavė paslaptį, kad vaikų norui pasivėžinti nesutrukdė ir kėbule buvusi karvė. Vaikai ją apstojo taip, kad nesimatytų....

 Mokykloje Albinos klasė1
Tūbinių mokyklos penktoji klasė, 1949 m. Nuotrauka Vl. Vilkanausko. Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės rinkinio
Iš Prano Birutes Mokytojos Stulgaites klasė1
 
Mokytojos Stulgaites klasė, Birutės Mikalauskaitės Mockevičienės nuotrauka
 
Iš Genovaitės žemaitytes Brokštėnų dv Mokykloje1
Iš Genovaitės Žemaitytes (Pocevičienės) albumo. Genutė trečia iš kairės.
 
Salomėjos Pintverytės klasė1
Salomėjos Pintverytės Linkienes nuotrauka
 
Iš Genovaitės žemaitytes su mokytoja Brone Vilkanauskaite
Genutė Žemaitytė (dešinėje) su drauge ir mokytoja Brone Vilkanauskaite. Iš Genovaitės Žemaitytes Pocevičienės albumo.

Tūbinių mokykla 1950-1953 m

Iš Višinskyte Metos mokykla22

Iš M. Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Iš Višinskyte Metos mokykla

Iš M. Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Mokytojas Kazimieras Šetkus, prisiminimai apie Tūbines ir Tūbinių mokyklą.

Kazimieras Šetkus Tūbinėse 1951 m

 K. Šetkus(1927-2016), 1951 m

K. Šetkus gimė 1927 m. liepos 23 d. Šilalės valsčiaus Deblių kaime. Baigęs Vaičių pradžios mokyklą ir Šilalėje penktą skyrių, toliau mokėsi Šilalės gimnazijoje.

Svajonę tapti kunigu, klebonas Pr. Bagdonas patarė atidėti vėlesniam metui, o architektūros studijoms dėl politinių motyvų nei Kauno, nei Vilniaus universitetų mandatų komisijos neleido laikyti netgi stojamųjų egzaminų. Šilalės valsčiaus švietimo skyriaus vedėjui K. Vašeikiui tarpininkaujant, įsidarbino Tūbinių pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju. Po metų mokyklą reorganizavus į septynmetę, K. Šetkus buvo paskirtas jos vedėju.

Kazimieras Šetkus su savo klase Tūnių septinmetėje mokykloje 1951 m

Mokytojas K. Šetkus su klase Tūbinių septinmetėje mokykloje, 1953 m

K.Šetkus mokė matematikos, fizikos, braižybos, piešimo, kūno kultūros. Nuo 1954 dirbo Stungaičių septynmetėje,  Šakėnų pradinės mokyklos vedėju., nuo 1971 m. Varsėdžiuose. Vėliau paskirtas Vytogalos pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju.

K. Šetkus garsino Vytogalos vardą, domėjosi jos istorija. Su Klemensu Lovčiku ir sūnumi Benediktu išleido knygą „Vytogala“išleido autorinę atsiminimų knygą „Ką išsaugojo atmintis“. 2014 metais kraštiečių draugijos išleistoje knygoje "Šilalės kraštas ir mokykla: Kazimiero Šetkaus atsiminimai" kurią sudarė Benediktas Šetkus, Lietuvos edukologijos universiteto docentas, socialinių ir edukologijos mokslų daktaras, randame įdomios medžiagos ir prisiminimų apie karo ir pokario meto Tūbines ir Tūbinių mokyklą. Už Šilalės krašto istorijos tyrinėjimą, leidybą, pastangas saugoti ir puoselėti kraštotyros paveldą apdovanotas Šilalės Savivaldybės apdovanojimais: „Pagarbos lašu“ (2008) ir „Auksine gile“ (2012).

Pagal Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus,
rajono pedagogų ir kraštotyrininkų nekrologą K. Šetkui, 2016 m.

Tūbinių mokykla 4
Nuotrauka iš Kazimiero Šetkaus atsiminimų knygos "Šilalės kraštas ir mokykla"
 
Tūbinių mokykla Šetkaus2
 
Nuotrauka iš Kazimiero Šetkaus atsiminimų knygos "Šilalės kraštas ir mokykla"
 
Tūbinių mokykla 3
 Nuotrauka iš Kazimiero Šetkaus atsiminimų knygos "Šilalės kraštas ir mokykla"

Iš Višinskyte Metos klasė1

Iš M. Višinskytės Budreckienės nuotraukų rinkinio

Iš Kesto IV kl mokinys Kestutis Mikalauskas1 
IV kl mokiniai Kestučio Mikalausko klasė, mokytoja Rimkutė, 1953 m. Nuotrauka Kestučio Mikalausko 
 
Atminčiai iš mokslo metų dienų V a klasė auklėtojas Kilpys 1954IX.28
 Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo
Atminčiai iš mokslo metų dienų, V-a klasė, auklėtojas Benas Kilpys, Tūbiniai 1954,IX.28
 
IV kl mokinys Kestutis Mikalauskas
 Nuotrauka Kestučio Mikalausko 

Iš Višinskyte Metos klasė1

Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo 

 
Metos V mokykla
Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo
Tomas_su_klase.jpg

Tūbinių mokytojai

Tūbinių mokytojai, apie 1955 m

 
Iš Vilkanauskaitės Deksnienes 006 1
Mokyklos šeštokai su mokytoju Šipeliu prie mokyklos parkelio, 1956 m. Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotrauka
 
Beno Liudo klasė2 
Tūbinių mokyklos 2 klasė, 1955m. Iš E. Mikalauskienės albumo
 
Mokytojai Marytes n.2
 Mokytojai, 1956 m. Mėtos Višinskytės Budreckienės nuotrauka

Tūbinių septynmetės mokyklos mokytojų kolektyvas 1956 09 26

Tūbinių septynmetės mokyklos mokytojų kolektyvas, 1956 09 26 Nuotrauka iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės rinkinio

 
Prisiminimui iš mokslo metų dienų 1956 rugsejo 24 d
Prisiminimui iš mokslo metų dienų, 1956 rugsejo 24 d. Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo
 
Tūbinių septynmetės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1957 06 01 1
Tūbinių septynmetės mokyklos mokiniai ir mokytojai mokslo metų užbaigimo šventėje,1957 06 01. Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės nuotrauka.
 
Birutes kalnas plangoje
Tūbinių septynmetės mokyklos mokiniai prie Birutės kalno Palangoje, 1958 06 12d. Nuotrauka iš A. Bendiko rinkinio
 
Moksleivės 
Elvyros Judžinskaitės Gudelienės nuotrauka
 
Mokykloje2
 Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka
 
Iš Vilkanauskaitės Deksnienes 012 3 
Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės nuotrauka
 
Septinta klasė su auklėtoja Abromavičiūte Tūbiniai 1957 05 29 
Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės nuotrauka
 
Birutės klasė
 Tūbinių mokyklos septintos klasės mergaitės su auklėtoja Ona Abromavičiūte, 1957.05.29. Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka
 
Beno klases fizinio pamoka
Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

Mokykloje Benjaminas su draugais

Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

Mokykloje Benjaminas su klase į žygį

Į turistinį žygį su mokytoja Jakiene. Apie 1962 m. Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

 Mokyklos klasė1

Iš Elvyros Gudelienes fghfghfgh

 

Keturi draugai1 1

 

Keturi draugai2

 

Aloyzas ir Alfonsas su draugais 1962 m

Mokiniai Tūbinėse 3

iš Albino Lulošiaus 014ghjghjh

hmhmhjjh

 Tūbinių vaizdas, kurio  jau nebepamatysime. Birutės Valauskaitės Bendikienės nuotrauka

Genutės Kepurinė   Elvyra su Birute

 

Tūbinių mokykla2.jpg

Mokykla apie 1964 m

Mokykla su nauju priestatu, apie 1965m.

Mokytojai22 Marytes1 1 

Albino ir Zofijos Lukošių nuotrauka

iš Albino Lulošiaus 007hmhjhjhj

Albino ir Zofijos Lukošių nuotrauka

 

Metrastis 25

 
Klasiokai
 
iš Albino Lulošiaus 002ghjghjgjfgjh
 

Moksleives Tūbinių2

Is Alfonso 2015.07.30 0481111

Aloyzas su draugaisjpg

Bendraklasiai. Alfonso Bendiko nuotrauka

Mokykloje broliai su draugais

Tūbiniškiai, mokyklos draugai. Iš kairės Antnas Lukošius, Alfonsas Bendikas, Algirdas Kelpša, Petras Noreika. Sėdi Birutė Valauskaitė, Zofija Trijonytė ir Petkutė

Petras ir Saulegrazamokykloje

Petras Noreika  su Stasiu Dajoru ir Regina Urbutyte prie akščiausios saulėgrąžos mokyklos sklypo istorijoje

Metrastis 24

Mokyklos darže2

iš Albino Lulošiaus 015ghj

 Moksleiviai talkoje prie daržų ravėjimo(šalia Dapkų prie Karobkalnio).

Mokiniai Tūbinėse

Mokyklos klasė1

Mokiniai Tūbinėse 1

Tūbinių mokiniai Šilaleje1

Tūbinių aštuonmetė00 1962m

Tūbinių aštuonmetės mokiniai, 1962m

prano 020

Pamoka antrų-ketvirtų klasių mokiniams. Pamoką praveda matematikos mokytojas Kazimieras Lydys, 1964 m.

1962 apie

Iš Jackutės1 Nuo kalniuko pamiškėje prie Rimkų

 

Mokykloje po pamokų

Ekskursijoje su mokykla

Ekskursijoje, 1965 m

 Mokiniai Tūbinėse 6 

Atgimimas1 002

Apie 1966 m.

Augen klase

Augenijaus klase

 1966-tieji, šeštoji klasė

Iš Kėbluko Vyto 003 

Trys draugai, Edmundas Lukošius, Augenijus Bendikas ir Antanas Kėbla nuolatiniai užklasinių žaidimų  dalyviai šeštoje klasėje, 1966 m.

Mokyklos prieeigose

Mokiniai Tūbinėse 10

 Pionieriai, apie 1964 m.

Moksleivės

Išleistuvės1968 m

Išleistuvės 1968 m.klasė

Tūbinių aštuonmetės mokyklos baigiamoji klasė, 1968 m. laida.

Is Aliaus pask. tevisk 023

Mokyklos direktorė Lidienė prie mokyklos, kartu su mokinių tėvais, mokyklos baigimo proga, 1968m.

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 018fghjgf

Tubiniu mokytojų kolektyvas1

Tūbinių mokytojai apie 1985 m.

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 024tdyjfkyu

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 022fghfg

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 016khglkjg

Salomėja Pintverytė Linkienė su savo klase

Tūbinių Mokiniai

Aldonos Dapkienės klasė

 

Mokykloje Gileta

Mokyklos Jakienes klase3.jpg

Mokyklos Jakienes klase4.jpg

Mokyklos Jakienes klase.jpg

Mokykloje Giletos klasė

Mokiniai po pamokų.jpg

Mokyklos Su direktore V. Lidiene.jpgTūbinių m-la1, apie1970m.jpg

Tūbinių m-la, apie1970m

Tūbinių m-los klase, apie1970m.jpg

Tūbinių m-los klase, apie1970m

Mokytojai 1990m

 Tūbinių mokytojai apie 1990 m.

Dainų dainelės konkursas

 

Tūbinių Mokiniai1

Tūbinių mokyklos klasė. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės Romas Jonelis,Dana Juciūtė, auklėtoja Judita Jonelienė, Regina Šidlauskaitė, Arūnas Katauskas. Stovi iš kairės Kestas Petkus, Stasė Klapatauskaitė, Vidas Dapkus, Konstantinas Višinskis, Dangira Gumuliauskaitė, Petras Urbonas, Sigitas Bielskis, Birutė Rupšytė, Kastytis Lukošius.

Tūbinių mokyklos šventėje

A.Jako klasė prie žydų kapinių tvarkymo

A. Jako klasė prie žydų kapinių tvarkymo

 Mokytojai Tūbinėse5

iš Albino Lulošiaus 023vbn vb

Jakas mokyklos baigimas 

Vakarinio mokymo klasė baigė mokslus

Mokytojai 1

Pas senelį šaltį


Žinios apie mokyklą ir mokytojus iš įvairių šaltinių
 

 
Šilalės Valsčius XVIIIa 8ghŠilales v.Tūbiniu m la
 
 

Mokykla pradzios Tūbinese

Atminčiai, antrą klasę baigus, visų mokinių nuotrauka. Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1952metai.jpg

Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1954metai

Atminčiai,antrą klasę baigus, visų mokinių nuotrauka1 Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1952m.jpg

Atminčiai, antrą klasę baigus, visų mokinių nuotrauka Kiaukų pradinė mokykla, Angelės Trijonytės, 1952m

Kiaukų pradinė m la

Kiaukų pradinės mokyklos antros klasės mokiniaiSalomėja Kauliūtė nuotraukoje antroje eilėje pirma iš dešinės, 1949m.

Salomėja Kauliūtė: "Prisiminimui, kada aš ėjau į antrają klasę..."

Kiaukų pradinė mokykla1, 1950m. Mokytoja Starinskytė. Iš J. Trijonytės Musvytienės albumo.jpg

Kiaukų pradinė mokykla, 1950m. Mokytoja Starinskytė. Iš J. Trijonytės Musvytienės albumo.

iš Noreikos Antano Juozo mokykla Kiaukuose2

Prie buvusios Kiaukų mokyklos

Iš Prano Beinorio 049

Payžnio pradinės mokyklos vaikai senosiose patalpose.

Iš Kelerių Paižnio pradinė 006 1

Iš Kelerių Paižnio pradinė 010 1

Payžnio pradinės mokyklos vaikai Kelerių gyvenamajame name, apie 1964 m. Pirmoje eilėje tarp vaikų mokytoja Kelerienė

i mas iš kairės Vismantas Jonas1940 m11

Pradinės mokyklos klasė Iždonuose, 1940 m. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės sėdi Jonas Vismantas. Žemiau talpinamas šios  mokyklos baigimo pažymėjimas

Mokyklos baigimo pazymejimas Jono Vismanto1


Balsiū mokykloje1.jpg 

Balsių pradine mokykla


 

Tūbinių mokyklos metraštis.

Dėkojame buvusiems mokyklos mokytojams, prisidėjusiems prie šio metraščio pildymo, taip pat buvusiai Šilalės Dariaus ir Girėno giminazijos mokytojai Birutei Bendikienei, padėjusiai šią istoriją atrasti giminazijos archyve ir tarpininkavusiai del galimybės pasidalyti šio albumo kopija.

                                                   Metrastis222

Metrastis 2

Metrastis 3

Metrastis 4

Metrastis 6

Metrastis 7

Metrastis 9

Metrastis 10

Metrastis 11

Metrastis 13

Metrastis 15

Metrastis 17

Metrastis 19

Metrastis 20

Metrastis 22 

Metrastis 26

Metrastis 27

Mokyklos ekskursija1

Mokyklos ekskursija2

Metrastis 30

Metrastis 33


Petro mokslo baigimas TubineseMetrastis 31


Augenijaus ktmok

Klases susitikimas Tūbinese

1967-1968 metais mokyklą baigusių mokinių ir mokytojų susitikimas po 15 metų, 1983m.

Augenijus 1966 m

 Šeštoje klasėje.


 

Tūbinių krašto mokytojai ir jų mokyklos

Adomas Kaulius

Mokytojas Adomas Kaulius su savo mokiniais Žilinų mokykloje, apie 1939 m. ruduo.

Iždonų mokyklpje Jonas Vismantas pirmame suole pirmas iš dešinės1, 1940m.jpg

Iždonų mokyklpje. Jonas Vismantas pirmame suole pirmas iš dešinės, 1940m

Mokytojas Pranas Zalcas, Lauksoda.jpg

Mokytojas Pranas Zalcas, Lauksoda

Mokytojas Pranas Zalcas, Užgiriai, 1947m.jpg

Mokytojas Pranas Zalcas su savo mokiniais, Užgiriai, 1947m.

 Mokykla Šilalėje

Šilalės Vidurinioji mokykla apie 1923 m 

Šilalės Vidurinė mokykla, 1924-IV-04 m. Iš Bronislavos Bendikaitės(Fetingienės) šeimos nuotraukų rinkinio

Šilales vidurinė mokykla1 visi mokytojai ir 4 klasių mokiniai 1924 VI 22

Šilales vidurinė mokykla visi mokytojai ir 4 klasių mokiniai 1924-VI-22

Šilalės vidurinės mokyklos vaikai prie Šilalės bažnyčios 1926m

Šilalės vidurinės mokyklos vaikai prie Šilalės bažnyčios, 1926-IVm

Šîlales vidurine 1926 m 005

Moksleiviai, kartu su savo mokytojais Šilalėje. Mokslo metų pabaiga, 1926 m. 

Šilalės Vidurinioji mokykla apie 1926 m

Nauja Šilalės Vidurinė mokykla, 1923-26 m

Šilalės idurinės mokyklos Ateitininkų kuopa1 1926 04 13

Šilalės vidurinės mokyklos Ateitininkų kuopa. Fotografas Papievis, 1926-04-13


Alfuko gimnazija 1

Mokyklos klasė Šilalėje, 1926-06-14

Alfonsas baigia gimnazija 

 Gimnazijos baigiamoji klasė Šilalėje, apie 1932 m.

Tūbiniškiai mokiniai apie 1943 m

Mokyklos klasė Šilalėje, apie 1930-35 m.

Iš Macaitės R. Tūbiniškiai Šilalėje1

Mokyklos klasė Šilalėje, apie 1927-29 m. 

Šilalės gimnazija III-čia klasė kartu berniukai ir mergaitės, 1942m.jpg

Šilalės gimnazija III-čia klasė, kartu berniukai ir mergaitės, 1942m. Adelės Kauliūtės nuotrauka, stovi su balta bliuska ir petnešom.

 

Šilalės gimnazija, auklėtojo Zigmo Leškevičiaus išleistuvės į Anykščius, 1943m.jpg

 Šilalės gimnazija(III-čia klasė), auklėtojo Zigmo Leškevičiaus išleistuvės į Anykščius, 1943m. Adelės Kauliūtės nuotrauka

Šilalės vidurinė 1944

Šilales vidurinės pabaigtuvės, 1944 m. Adelė Kauliutė iš Pajerubinio, sėdi pirma iš dešinės.

Mokykla.jpg

img169.jpg

Is Liudos 2015 04 17 03611

img170.jpg

img172.jpg

Šilalės progimnazija1

Šilalės progimnazija2

 Šilalės vatstyb. progimnazija 2 mergaičių klasė, 1948 m

Gimnazistai Šilalėje, apie 1950 m.jpg

Popietė išvykoje1.jpg

Gimnazistai.jpg 

Šilalės vidurinė-vinjeyė, 1923-1927m.jpg

Šilalės vidurinė, 1923-1927m. 

Mokytojo Prano Zalco sarchyvas. Nuotrauka Foto Lietuva Br. Baltrušaičio. Vaerniai 11.jpg

Tikėtina, tai Šilalės vidurinės mokyklos mokytojų organizuota iškyla. Atpažįstami mažiausiai trys grupinės nuotraukos centre sėdintys Šilalės vidurinės mokyklos mokytojai, dirbę mokykloje 1924-1935 metais. Nuotrauka išsaugota buvusio Pajerubinio k gyventojo, mokytojo Prano Zalco dukterėčios Veronikos Zalcaitės šeimoje. Nuotraukos autorius Br. Baltrušaitis, atelje "Lietuva",  apie 1928-30m.


 1965 m. laidos abiturienntų susitikimas 1985 m. Benjamino gimtinėje, Brokštėnuose

 Benjamino_klasė_tėviškeje_ir_tėvas.jpg

Benjamino_klasė_1965-1985.jpg