Nuo namų tvarkytojos iki macenatės Lietuvos vaikams. 

Palmyros Kučinskaitės istorija

Palmyra Kučinskaitė kartu su savo seserimi ir mama, Marija Kučinskiene artėjant frontui 1944m. į Vakarus pasitraukė, tiesiai iš studijų Kaune. Kelionė traukiniu dėl karo stovio buvo ilga, tačiau šeima laimingai pasiekė Vokietiją kur pateko į pabėgėlių stovyklą. Vėliau, Kanadai paskelbus apie leidimus atvykti, ji pasiekė Kanadą. Pagal atrastą "Arolsen" archyvo 1948 m. rugsėjo 30 d. kelionės įrašą, Palmyra išvyko viena, spėjama tik vėliau pasikvietė seserį su mama ir Kanadoje  šeimai buvo suteiktas prieglobstis.

Kuč.Palmyra dar Lietuvoje

Palmyra Kučinskaitė, apie 1948 m.

Palmyra_Kucinskaite_21_m_1927_m_gim._kelione_iš_Bremen-grohn_30-Sep-1948_Cuxaven_Germany_laivu_Scythia_į_Canada.jpg

Palmyra Kucinskaite 21 m 1927 m gim studentės kelione iš Bremen-Grohn, Germany, 30-Sep-1948 Cuxaven, laivu Scythia į Canada

Kučinskų šeima 1950 m 

Palmyra(kairėje) su mama Marija Kučinskiene(centre) ir seserimi Ksavera Kanadoje, apie 1950 m.

svetainpak 004

Seserys Palmyra ir Ksavera Kučinskaitės apie 1960 m.

Palmyra Kanadoje

Palmyra savo sodyboje, šalia Toronto apie 1980m.

Prie mašinos "Cadilac" nuotrauka daryta neatsitiktinai. Kanadoje priimta: žmogaus statusą ir padetį visuomenėje padeda parodyti ir mašina.

Būdama politiškai  išprususi, dalyvavusi Lietuviškoje veikloje Kanadoje, P. Kučinskaitė domėjosi kas vyksta atgimstančioje Lietuvoje, sekė Sajūdžio kelią ir Nepriklausomybės atgavimą. Susirašinėjimas laiškais vyko po kiekvieno reikšmingo žingsnio šia kryptimi. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę ir pradėjus Valstybės atkūrimą ir socialines pertvarkas. 1992 metais Palmyra, pagerbdama savo motinos a.a. Marijos Kučinskienės ir sesers Ksaveros Kučinskaitės-Bučinskienės atminimą tapo pirmąja Kanados lietuvių macenate pagelbėti Lietuvos vaikams. Tam tikslui paaukojo 10000 dolerių Pagalbos fondui "Vaiko tėviškės namai" Lietuvoje pastatyti vienam atskiram našlaičių namui. Vėliau, 1994 metais vėl aukojo 1000 dol. Varnių apylinkės partizanų paminklo statymui. Už šias aukas macenatei dėkojo Pagalbos fondo "Vaiko tėviškės namai" globėja Kanadoje KLK moterų draugija, ir Kanados generalinis konsulatas.

Palmyra pirmoji KLK moterų draugijos macenatė

Palmyra Kučinskaitė(1927-2010)

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę ir pradėjus Valstybės atkūrimą ir socialines pertvarkas,  1992 metais Palmyra, pagerbdama savo motinos a.a. Marijos Bendikaitės Kučinskienės ir sesers Ksaveros Kučinskaitės-Bučinskienės atminimą tapo pirmąja Kanados lietuvių macenate pagelbėti Lietuvos vaikams. Tam tikslui paaukojo 10000 dolerių Pagalbos fondui "Vaiko tėviškės namai" Lietuvoje pastatyti vienam atskiram našlaičių namui. Vėliau, 1994 metais vėl aukojo 1000 dol. Varnių apylinkės partizanų paminklo statymui. Už šias aukas macenatei dėkojo Pagalbos fondo "Vaiko tėviškės namai" globėja Kanadoje KLK moterų draugija, ir Kanados generalinis konsulatas.

  Palmyra_Kučinskaitė_prie_Lietuvos_ambasados_Toronte1_1994m.jpg

Palmyra Kučinskaitė prie Kanados konsulato Toronte, On. Canada

Palmyra Kanados Lietuvių macenatė Palmyra Kanados Lietuvių macenatė auka paminklui

Kanados_moterų_draugijos_laiskas_Vaiko_tėviškes_namai.jpg
 
Kanados moterų draugijos laiskas Vaiko tėviškes namai

Pirmųjų Marijampolės vaiko tėviškės namų pamatų pašventinimo iškilmės1 1997m 

Pirmųjų vaiko tėviškės namų pamatų pašventinimo iškilmės Marijampolėje, 1997 m.

Politinei situacijai pasikeitus, po unitarinės valstybės Tarybų Sajungos žlugimo, Palmyra bent tris kartus buvo atvykusi į Lietuvą, lankė gimines ir gimtasias vietas. Visuomet patrijotiškai nusiteikusi, po nepriklausomybės atgavimo, įsisiūbavus politinei švytuoklei naujosios Lietuvos politikai, jau nevisada pritarė, nepasitikėjo anksčiau valdžioje buvusiais ir vėl sugrįžusiais. 1990 metais,  ji pakvietė savo dėdę A. Bendiką atvažiuoti į Kanadą į svečius.

Su artimiausiomis draugėmis, Palmyra centre po tėviškės paveikslu11.jpg

Su artimiausiomis draugėmis, Palmyra centre.

Lietuvių emigrantų namuose paveikslas kuriame nostalgiškas tėviškės vaizdas1

Daugelio Lietuvių emigrantų namuose ant sienos talpinamas paveikslas, kuriame nostalgiškas tėviškės vaizdas

Bronius su mama Bronislava atvyko į Kanadą1

Sesers namus Kanadoje šalia Toronto pirmieji iš socialistinio lagerio aplankė Bronislava Fetingienė su sūnumi Broniumi iš Lenkijos. Ji čia susitiko su savo dukterėčiomis, Broniaus pusseserėmis, Palmyra ir Ksavera apie 1985 m.

A. Bendikas svečiuose pas dukterėčią Palmyrą Kučinskaitę Kanada 1990m

 A. Bendikas su žmona Brone(dešinėje) svečiuose Kanadoje, Palmyros Kučinskaitės namuose, 1990 m.

Pirmųjų Marijampolės vaiko tėviškės namų pamatų pašventinimo iškilmės2

 Marijampolės vaiko tėviškės namų vaizdas šiuo metu, 2018 m.


Paskutinis dokumentas iš  Kanadoje mirusios Povilo Bendiko anūkės Alfonso  dukterėčios Palmyros Kučinskaitės Testamentas, jos draugių, garbaus amžiaus testamento vykdytojų, persiūstas į Lietuvą.

Palmyros test.1Palmyros test.2 lap


Palmyros test.3Palmyros test. 4


Palmyros test.5