Stasys Pintveris Tūbinių vargonininkas  

Stanislovas Pintveris, 1929 m.

Kilęs iš Paneročio, Tūbinių bažnyčios veikloje pradėjo dalyvauti dirbant kunigui D. Dunduliui. Vėliau apie 10 metų dirbo Tūbinių bažnyčios vargonininku, vadovavo dideliam bažnyčios chorui.

Stanislovo Pintverio Tūbinių choras3

Tūbinių bažnyčios choras su pavasarininkais, vyskupo J. Staugaičio išlydėtuvėse, 1928 m.  

Ant nuotraukos  užrašyta: "Atminimui, Tūbinių giesmininkai, Vyskupą išleidant, drauge ir pavasarininkai, 19-5/VI-28". Antroje eilėje penktas iš dešinės bažnytinio choro vadovas, vargonininkas Stanislovas Pintveris , pirmoje eilėje pirmas iš dešinės Kazimieras Jakas, antras Vl. Pintveris, antroje eilėje septinta iš kairės Olė Dapkutė, aukščiau tarp moterų Stasė ir Bronė Dapkutės iš Jakaičių km. Stasė ir Eugenija Būdvytytės  iš Paižnio, kiti choro dalyviai. Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio. 

Tūbinių giesmininkai vyrai

Tūbinių giesmininkai vyrai, dalyvavę vyskupo J. Staugaičio palydose, 1928m.

V. Lukoševičienės nuotraukų rinkinio
Tūbinių Giesmininkai

Tūbinių bažnyčios giesmininkai apie 1936 m. Stasys Pintveris centre. Šalia jo(į kairę) Olė Dapkutė, Ona Macaitė Jakienė, pirmoje eilėje iš kairės antras ir ketvirtas broliai V. ir A. Pintveriai. Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio.

Iš_Virginijos_Lukoševičiemės.jpg

Pavasario valdyba

"Prisiminimui, Lietuvos Krikščioniško Jaunimo Pavasario sąjungos kuopos Valdyba, 1929.08.01." Iš kairės  vyrai:  Stanislovas Pintveris, Kazimieras Jakas, sėdi Jonas Konstantinavičius. Nuotrauka iš P. Beinoriaus albumo

Stanislovo Pintverio šeima

Tūbinių gyventojų Stanislovo ir Augusto Pintverių, Juozapo Žymančiaus šeimos apie 1936m. Antras iš kairės stovi kun. Pranciškus Baltrūnas(?) Nuotrauka iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio.

 Petro Dapkaus vestuvės12.jpg

Petro Dapkaus ir Barboros Kovalskaitės vestuvėse Jakaičių k. Pintveriai Stasys ir Juzefa Macaitė stovi antroje eilėje centra, apie 1926 m. Nuotrauka iš Bronislavos Fetingienės šeimos(lenkija) rinkinio.

Pintverienei_Elžbietai3_Tūbinių_k.jpg

Pintverienei Elžbietai, Tūbinių k.

Pintveriai Augusto šeima

Augusto Pitverio šeima

Stasys Lukošius su žmona Elena

Stasio Lukošiaus ir Elenos Pintverytes šeima

Iš Pr. Jako brolis ir sesuo Pintveriai Macaitė

GiminėsLukošiai Žymančiai

Susibūrimas Augusto Pintverio giminėje

Laidotuvės Tūbinėse2

Tūbinių, vėliau Vainuto bažnyčios vargonininko Stanislovo Pintverio laidotuvės. Laidotuvių procesiją iš Vainuto į Tūbines lydėjo raiteliai ir pakelės bažnyčių varpų skambesys. Nuotrauka iš V. Montrimo nuotraukų rinkinio.

Antano PintverioTonio išlydėtuvės

Antano Pintverio(Tonio) išlydėtuvės. Kelionė iki Šilalės vežimu. Ant arklių sėdi: dešinėje Petras Mikalauskis, kairiau Stasys Pūdževis, už jų nugaros  vežime sėdi Antanas Pintveris, artimiausi giminės ir draugai.

Tūbinių_vaizdelis_apie_1950_m.jpg

Iš Virginijos Lukošiūtės Tūbiniškės ir Elena

Iš Genovaitės žemaitytes Tūbinių jaunimas1

Tūbinių merginos, apie 1963 m. Nuotrauka iš Genovaitės Žemaitytės Pocevičienės rinkinio

 Iš Salomėjos Pintverytės

Iš Pr. Jako Tūbinėse

Iš Pr. Jako Jakai Valauskiai ir kt. Tūbiniškiai

Tūbiniškiai kaimynai

Tūbinių gyventojai, apie 1960 m. Nuotrauka iš R.Macaitės, Macų šeimos rinkinio.

Krikštynos Tūbinėse.jpg

 
Tūbiniškiai švogeriai 

Tūbiniškiai nuolatiniai bažnyčios choristai, švogeriai ( iš kairės) A.Pintveris, P. Macas ir K. Jakas, apie 1950 m. 

Iš Virginijos Lukošiūtės Tūbiniškiai Lukošių

Nuotrauka iš A.Pudževio nuotraukų rinkinio

Krikštynos Tūbinėse

Nuotrauka iš V. Lukoševičienės rinkinio

Virginijos Lukošiūtės komunija

V. Lukoševičienės nuotraukų rinkinio

Elena_Pintverytė_Lukošienė_2016_m.jpg

Elena Pintverytė Lukošienė, Tūbinių senbuvė išsaugojo daug prisiminimų apie Tūbines, 2016 m.